A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020. január 15-én 200 millió forint keretösszegű pályázatot hirdet a hazai kis és közepes vállalkozások külpiaci tevékenységének előmozdítása érdekében.

2021.09.10

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a koronavírus-járvány okozta megváltozott nemzetközi körülményekre, illetve a Főosztályunkra beérkezett kérelmekre való tekintettel lehetőségeket biztosítunk az Exportfejlesztési Pályázati Programban (01-KKM-EXPORTKOORD-2020) elnyert támogatási összeg felhasználási határidejének - erre irányuló kérelem előzetes benyújtása esetén - 2021. június 30-ról 2021. december 31-re történő módosítására.

Amennyiben a projekt teljesítési határidejének meghosszabbításával élni szeretnének, kérjük, hogy írásban jelezzék erre irányuló szándékukat. Az üzenet mellékleteként szíveskedjenek megküldeni a teljesítési határidő módosítására irányuló, cégszerűen hitelesített indoklással ellátott kérvény szkennelt példányát, illetve a módosítással érintett mellékletek elektronikus, szerkeszthető példányát. (A kérvény tekintetében nem rendelkezünk sablonnal.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a módosítás nem irányulhat a pályázat eredeti céljának megváltoztatására. 

A kérelem benyújtását követően szükségessé válik a Támogatási Szerződés módosítása is, amellyel kapcsolatban a későbbiekben nyújtunk további tájékoztatást az érintett Pályázók részére. 

2020.05.25.

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a rendkívül magas érdeklődésre, valamint a koronavírus kapcsán kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a mai napon a Külgazdasági és Külügyminisztérium az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozására kiírt EXPORTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI PROGRAM keretösszegének 200 millió forinttal történő megemeléséről döntött.

A fenitek miatt a Pályázati felhívás és szabályzat módosítására volt szükség, melyre az államháztartásról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 67. § (1) bekezése alapján került sor.

A módosítás kizárólag a pályázati forrás további 200 millió forinttal történő megnövelését érinti.

A módosuló bekezdés (válatozások vastagon szedve) az alábbi.

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímben szereplő 4. jogcímcsoportszámú Kereskedelemfejlesztési célú támogatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton (ÁHT: 375617) rendelkezésre álló 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint.2020.04.08

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a koronavírus helyzet következtében a mai nappal az EXPORTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI PROGRAM az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozására Pályázati felhívás és szabályzatának módosítása vált szükségessé.

A módosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 67. § alapján került sor.

A módosítás kizárólag a pályázatok elbírálásának és az erről szóló értesítésnek, valamint a szerződéskötéseknek a határidejét érinti.

A módosuló bekezdések (változtatások vastagon aláhúzással szedve) az alábbiak:


15. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

(…)

A pályázatok a pályázati határidő lejártát követő 45 (azaz negyvenöt) munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatokat a következő szakmai kritériumok szerint bírálják el, amelyekre összesen 100 pont adható. Abban az esetben, ha a pályázat az 1 - 3) pontokban foglalt bármelyik szempontnak nem felel meg, a pályázat elutasításra kerül 0 pontszámmal.

(…)

A Minisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről 2020. május 29-ig támogatási szerződésben állapodik meg. A Minisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kisebb összegű költségvetési támogatást ítéljen meg.

16. A pályázók döntést követő kiértesítése

A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Minisztérium az elbírálást követően legkésőbb 2020. május 15-ig a pályázó által megadott e-mail címen elektronikus úton, hivatalos levél formájában értesíti.

(…)


2020.03.19.

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, a hiánypótlási eljárás keretében a kötelezően benyújtandó dokumentumokat kizárólag elektronikus formában kell eljuttatni a UxLhNMyyMwwJ7GZjYJgMcGFseXphdC5leHBvcnRrb29yZEBtZmEuZ292Lmh1 e-mail címre.

Felhívjuk azonban a pályázók figyelmét arra, hogy az eredeti, papír alapú dokumentumokat szíveskedjenek megőrizni, mivel pozitív elbírálás esetén ezek bemutatása kötelező. Az eredeti dokumentumok bemutatásának hiányában nem kerülhet sor a szerződéskötésre.

A részletes pályázati felhívás és pályázati dokumentáció az alábbiakra kattintva érhető el:

Pályázati felhívás és útmutató

1. számú melléklet – Pályázati adatlap

2. számú melléklet – Megvalósítási ütemterv

3. számú melléklet – Költségterv

4. számú melléklet – Belföldi szervezet nyilatkozata pályázat benyújtásához

5. számú melléklet – Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról


GYIK-Gyakran ismételt kérdések


Az Exportfejlesztési Pályázati Program támogatásában részesült cégek és projektjeik címe